Ministraci i Lektorzy

Słowo ministrant pochodzi od łacińskiego słowa „ministrare”, co oznacza służyć – wskazuje szczególnie na służbę we Mszy Świętej. Ministrantem jest osoba, która dobrowolnie i bezinteresownie oddaje się służbie Panu Bogu i Wspólnocie Parafialnej przez przyczynianie się do tego, aby liturgia była piękna i właściwie przeżywana.

 

Obowiązkiem ministranta jest: udział w niedzielnej Mszy Świętej, udział raz w tygodniu w dzień powszedni na Mszy Świętej, udział w zebraniu ministrantów.

 

-Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy Świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych.

-Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne.

-Ministrant jest tym, który niesie znaki. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie.

-Ministrant powinien sam być znakiem. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo jest nie tylko sprawą kapłana, lecz wszystkich wiernych. „Uczestniczyć w liturgii” to znaczy także współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując.

 

Lektor – ministrant Słowa Bożego – osoba po specjalnym kursie; proklamuje Słowo Boże (czytania z wyjątkiem Ewangelii) oraz odczytuje wezwania Modlitwy Powszechnej; może odczytać lub zaśpiewać psalm.

 

DEKALOG MINISTRANTA:

 

1.Kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

2.Służy Chrystusowi Panu w ludziach.

3.Rozwija w sobie Życie Boże.

4.Pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością serca i duszy.

5.Poznaje liturgię i żyje nią.

6.Modli się za Ojczyznę i służy Jej rzetelną pracą.

7.Jest dobrym synem, bratem i kolegą.

8.Swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.

9.Przez swoją pilność i sumienność staje się dobrym przykładem dla innych.

10.Podobnie jak kapłan stara się naśladować Chrystusa.

 

Zapraszamy do służenia przy ołtarzu nowych kandydatów na ministrantów.